Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Vurdering af Virkning på Miljøet ved kystbeskyttelsesanlæg


Sidst opdateret: 12.11.13

Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) ved kystbeskyttelsesanlæg

Alle kystbeskyttelsesprojekter skal screenes for, om der skal udarbejdes VVM for projektet. VVM er en undersøgelse, som foretages for at vurdere, om et projekt vil få væsentlige påvirkninger på miljøet.

For kystbeskyttelsesanlæg på søterritoriet, f. eks. bølgebrydere eller høfder, er det Kystdirektoratet, der foretager screening for, om et projekt er VVM-pligtigt i henhold til bek. nr. 579 af 29. maj 2013. Det vil sige, at Kystdirektoratet undersøger, om det umiddelbart kan udelukkes, at et projekt får væsentlige konsekvenser for miljøet. I screeningen tages stilling til projektets karakteristika, projektets placering samt den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der bliver berørt af projektet.  

Ved kystbeskyttelsesanlæg på land, f. eks. diger og skråningsbeskyttelser, er det kommunerne, der screener for VVM-pligt. Kommunen skal derfor kontaktes i forbindelse med ansøgning om et kystbeskyttelsesanlæg på land.  

Kystdirektoratets afgørelser om VVM offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside.

VVM-proceduren i Kystdirektoratet

Hvis et projekt er VVM-pligtigt, skal der laves en VVM- redegørelse. Kystdirektoratet stiller på baggrund af høringssvar fra øvrige myndigheder, ideer fra offentligheden samt efter egen vurdering krav til VVM-redegørelsens indhold.

Den endelige VVM-redegørelse sendes i offentlig høring i otte uger. Hvis der er indsigelser til VVM-redegørelsen, laves der et notat eller en hvidbog med svar på indsigelserne.

VVM-redegørelsen inddrages endeligt i Kystdirektoratets afgørelse efter kystbeskyttelsesloven.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark