Internationalt samarbejde


Sidst opdateret: 4.4.17

Internationale projekter og samarbejdsrelationer

En af Kystdirektoratets kerneopgaver er at rådgive Miljø- og Fødevareministeriet og andre myndigheder om kystbeskyttelse og naturens dynamik langs de danske kyster. Kystens dynamik såvel som spørgsmål omkring kystbeskyttelse er i mange tilfælde dog ikke kun et nationalt anliggende og holder sig normalt ikke indenfor landenes grænser: 
 • Klimaændringens konsekvenser er en global problemstilling, som berører til Nordsø regionen, hvor omfanget af havspejlsstigning og skiftet i stormintensiteten kan diskuteres mellem flere Nordsølande.
 • I tilfælde af en storm i Nordsøen, bliver kystområder i flere af Nordsølandene samtidigt ramt af høje vandstande og bølger. 
 • Sandtransporten langs kysterne og problemstillingen omkring kysterosion stopper ikke ved landenes grænser. 
 • Nyt lovgivning og regelsæt fra EU Kommissionen indeholder normalt transnational koordineringsforpligtigelser, men kan også udløse et frivillig ønske om at drøfte implementering af denne lovgivning med andre EU-medlemslande.
Kystdirektoratet har derfor ud fra disse betragtninger intensiveret sine internationale bestræbelser og initiativer i de sidste to årtier. Kystdirektoratet deltager i flere internationale projekter og samarbejdsrelationer.  

Kystdirektoratet deltager i igangværende internationale samarbejder

 • North Sea Coastal Manager Group (NSCMG). Gruppen repræsenterer en sammenslutning af nationale og regionale kystbeskyttelsesmyndigheder fra Nordsølandene Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland og Danmark. Siden 1996 mødes gruppen årligt for at drøfte fælles kystbeskyttelsesinteresser. 

  Gruppens mål er bl.a. at udveksle erfaringer og viden, at fremhæve fælles problemer, at samarbejde i forbindelse med udviklingsprojekter og at forbedre processerne med hensyn til informationsformidling over for befolkningen. 

 • Trilateral ekspertgruppe. Med målet om et forbedret samarbejde omkring Vadehavet, har Kystdirektoratet siden 1998 deltaget i en trilateral ekspertgruppe ved, som er etableret under det Trilaterale Vadehavssamarbejde. Medlemmerne i gruppen repræsenterer kyst- og naturbeskyttelsesmyndigheder fra de tre vadehavslande Tyskland, Holland og Danmark.
 • Tre internationale EU-Interreg programmer.
En af Kystdirektoratets kerneopgaver er at yde vejledning til borgere, myndigheder og politikere om blandt andet kystdynamik, kystbeskyttelsesmetoder og klimatilpasning. For at yde den bedst mulige vejledning udvikler Kystdirektoratet løbende sin faglige viden på disse områder. Dette sker ofte i et tæt samarbejde med andre eksperter, nationalt som internationalt. I de kommende år 2016-2020 er Kystdirektoratet partner i tre Interreg programmer:
 

- Building with nature (BWN)

  BWN har til formål at demonstrere, hvordan kystbeskyttelse, ved hjælp af naturlige processer, kan anvendes til at gøre kysterne mere robuste i forhold til oversvømmelsesfare og kysterosion i nutidens og fremtidens klima. Der vil være særligt fokus på sandfodring og klitbeskyttelse.

  - Flood infrastructure Asset management and Investment in Renovation, adaptation and maintenance (FAIR)

  FAIR har som formål at optimere klimatilpasningsindsatsen ved at kigge på alternative løsninger for oversvømmelsesbeskyttelse. Diger og sluser skal bygges, renoveres og vedligeholdes på en omkostningseffektivt måde, og der skal tages hensyn til natur og mennesker. Projektet vil bygge på erfaringer fra syv andre Nordsølande og en række forskningsinstitutter og universiteter.

  - Flood Resilient Areas by Multi-layEred Safety (FRAMES)

  FRAMES har til formål at optimere genopretningsprocesserne efter oversvømmelse samt at udvikle værktøjer til planlægning af virkningsfulde klimatilpasningsstrategier. Erfaringerne fra FRAMES vil give kommunerne redskaber til at udarbejde omfattende risikostyringsplaner samt bidrage til vejledning af kommuner og andre relevante aktører i forbindelse med håndtering og planlægning af genopretningsprocesser.

  Kystdirektoratet har deltaget i afsluttede internationale samarbejder

  • DredgDikes - på University of Rostock og Gdansk University of Techbnology arbejdede et konsordium med deltagelse fra Tyskland, Polen, Litauen og Danmark arbejdet med ny teknologi til udnyttelse af opgravet havbundsmateriale til digebyggeri.
  • INTERREG IVB projektet BLAST (Bringing Land and Sea Together). Projektet havde til formål at udveksle viden og erfaring om at integrere landdata og sødata. Projektet startede i 2009 og blev afsluttet i 2012.

  • EroGRASS - et dansk, tysk, hollands og estonisk samarbejde i 2008. Et dige blev bygget i fuld størrelse ved the Coastal Research Centre, Hannover i Tyskland til at test bølgers påvirkning på digets græslag.

  • INTERREG IIIB projekter, ComCoast og SafeCoast. Projektet ComCoast drøftede, hvorvidt man rundt om Nordsøen skal fortsætte med at forhøje digerne, eller om der findes bedre alternative løsninger. SafeCoast projektet havde til formål at udvikle langsigtede og afbalancerede strategier, som giver svar på spørgsmålet: ”Hvordan beskytter vi Nordsøkysterne i 2050?” 
  • INTERREG  IIIB -projektet COMRISK. I perioden juli 2002 – juni 2005 var Kystdirektoratet en fast projektpartner i COMRISK, som havde til formål at undersøge fælles strategier for oversvømmelsesrisikoen af lavtliggende kystområder i Nordsøregionen. 
  • I INTERREG IIC program deltog Kystdirektoratet sammen med Indenrigsministeriet af Schleswig-Holstein og den svenske provins Västernorrland i et projekt med navn PROCOAST, som foregik i perioden november 1999 – juni 2001.