Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om tilladelse til flydende platform til friluftslivet i Roskilde Fjord, Roskilde Kommune

28. marts 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til flydende platform i Roskilde Fjord, Veddelev Flade, 142a - 600 meter vest for havnemolen ved Frederiksborgvej 399, matr.17f Veddelev By, Himmelev, 4000 Roskilde Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura-2000 område nr. 136 ”Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov”.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ”filer”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 25. april 2019.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Nikolaj Michelsen, e-mail: nim@kyst.dk, tlf. 99 63 63 63. Venligst henvis til sagsnummer: 19/00002.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark