Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - ansøgning om tilladelse til renovering af mole, opfyldning af færgelejer og etablering af stenkastning i Halsskov Færgehavn.

21. marts 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til renovering af mole, opfyldning af færgelejer og etablering af stenkastning. Placering af projektområde er i Halsskov Færgehavn. 4220 Korsør. Slagelse Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 2 (LBK nr.57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i nærheden af Natura 2000-område nummer 116 ”Centrale Storebælt”.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ”filer”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 17. april 2019. 

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Nikolaj Michelsen, e-mail: nim@kyst.dk, tlf. 99 63 63 63. Venligst henvis til sagsnummer: 19/00406.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark