Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Fornyet høring - Ansøgning om tilladelse til at etablere et testcenter på søterritoriet vest for Anholt, Norddjurs Kommune

18. marts 2019

Kystdirektoratet har tidligere offentliggjort ansøgning om tilladelse til etablering af et mindre testcenter, til test af belastninger på offshore strukturer.

For at imødekomme Anholtfærgens sejlruter ønsker ansøger at ændre testcentrets oprindelige ansøgte placering. Sagen sendes derfor i fornyet høring.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i nærheden af marine Natura 2000-områder. Der er derimod kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Ansøgningsmaterialet fra første høringsrunde, samt kortbilag med den nye placering markeret, kan ses under menupunktet "Filer”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest mandag den 1. april 2019.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anne Villadsgaard, e-mail: avi@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 25. Venligst opgiv sagsnummer 18/01711.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark