Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om badeponton og kriblekrablebro ud Hestehovedet, matr.nr. 358 Nakskov Markjorder

11. marts 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til vandaktiviteter i form af badeponton ud for eksisterende badebro og kriblekrable-bro. Ansøgningsmaterialet viser og en lang række andre påtænkte anlæg på land. Disse er ikke en del af høringen.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse, at dele af det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 179 ” Nakskov Fjord og Inderfjord”.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ”filer”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 5. april 2019.

Spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 18/02340.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark