Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - Ansøgning om uddybning af Høruphav Havn, ud for matr.949 Hørup Ejerlav, Hørup, Høruphav Havn 2, Sønderborg Kommune

26. februar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til uddybning af Høruphav Havn. Ansøgningen omfatter således alene uddybning af delområder af lystbådehavnen.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 4 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted op til Natura 2000-område nr. 254 ”Sønderskoven og Lambjerg Indtægt”, som er beliggende på land. Det nærmeste marine Natura 2000 område er beliggende ca. 2,5 km væk fra projektområdet og er område nr. 197 ”Flensborg Fjord og Nybøl Nor”.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet "filer".

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 26. marts 2019.

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Lotte Beck Olsen, e-mail: lbo@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 32. Venligst opgiv sagsnummer 19/00185.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark