Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring – Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra Attrup Havn og sejlrende, Jammerbugt Kommune

26. februar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af i alt 3.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra dele af Attrup Havn samt sejlrenden.

Sejlrenden til Attrup Havn sander gradvist til med sand fra den omgivende havbund. Der er derfor behov for en årlig oprensning for at vedligeholde havnelodsens dybdeangivelser.

Materialet søges by-passet nedstrøms (øst) havnen.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019). Det påtænkes at give en 10 årige tilladelse i henhold til praksis.

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Det kan oplyses, at projektet ligger inden for Natura 2000-områder nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.

Ansøgningen kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest tirsdag den 26. marts 2019.  

Spørgsmål til ansøgningen sendes til Kystdirektoratet på kdi@kyst.dk. Venligst opgiv sagsnummer 19/00416.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark