Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - Ansøgning om tilladelse til badebro etableret ud for matr.2hs Taarbæk By, Taarbæk, beliggende Strandvejen 660a, Klampenborg, Lyngby-Taarbæk Kommune

7. februar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til badebro etableret ud for matr.2hs Taarbæk By, Taarbæk, beliggende Strandvejen 660a, Klampenborg, Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder på vand. Det nærmeste er beliggende ca.14 km væk og er område nr. 142 ” Saltholm og omliggende hav”.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet "filer".

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 7. marts 2019.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Lotte Beck Olsen, e-mail: lbo@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 32. Venligst opgiv sagsnummer 18/01553.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark