Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om vinterbadehus på Middelfart Marina - matr.nr. 14æ Skrillinge By, Kauslunde

28. januar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til et nyt vinterbadehus på 50 m2 på eksisterende moleanlæg på søterritoriet, som er en del af Middelfart Marina. Fra vinterbadehuset skal etableres trappeadgang til vandet på ydersiden af dækmolen. Der henvises i ansøgningen til en marinaplan og til en lokalplan. Det er Kystdirektoratets vurdering, at disse ikke er nødvendige at forholde sig til, for at afgive høringssvar til brug for den vurdering, som vi skal foretage efter Kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 112 ”Lillebælt”, som er beliggende ca. 1 km fra projektområdet.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Ansøgningsmaterialet ses under menupunktet "filer".

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 22. februar 2019.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 18/02760.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark