Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om broanlæg ud for Havnsø havn - matr.nr. 18 Havnsø By, Føllenslev - Havnepladsen 10, Kalundborg Kommune

25. januar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til badebro med platform og flere nedgangsmuligheder til vandet i tilknytning til Havnsø Havn. Den vedhæftede ansøgning er udarbejdet til Nordea-fonden, og beskriver udover broanlæg også vippe og mobilsauna. Det er alene broanlægget, som vi skal bede om bemærkninger til. Badebroens placering er i ansøgningsmaterialets oversigtskortbilag vist med en blå prik.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted umiddelbart op til Natura 2000-område nr. 154 ” Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke”.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ’filer’.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 18. februar 2019.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 19/00207.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark