Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra ophalerpladsen Løkken Læmole, Hjørring Kommune

24. januar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af i alt 5.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra ophalerpladsen ved Løkken Læmole.

Hjørring Kommune søger om tilladelse til, at ”by passe” sand fra indsejlingen til landingspladsen ved Løkken Læmole til brug for kystsikringsformål (sandfodring) umiddelbart nord for læmolen. Der forekommer løbende situationer, hvor strømningsforholdene omkring Løkken Læmole har aflejret sandbanker, der har medført at driften af ophalerpladsen har været væsentligt besværliggjort. Konkret sker der det, at sandet aflejres på en sådan måde, at der opstår en smal ”sejlrende” helt tæt ind under læmolen afgrænset af meget stejle skrænter. Erhvervsfiskefartøjerne risikerer at kæntre ved ophaling eller udtrækning, når fartøjerne skal passere denne skrænt. Der er derfor lejlighedsvist behov for at foretage en oprensning af aflejret sand og regulering af sejlrenden i området ud for ophalerpladsen. Oprensningen af sand vil alene ske, når driften af ophalerpladsen nødvendiggør dette. Det rene oprensede sand ønskes anvendt til kystsikringsformål (sandfodring) nord for læmolen. Sandet vil blive anvendt til godkendte sandfodringsprojekter maksimalt 1,5 km nord for læmole. Sandet forventes primært at blive anvendt til sandfodring i forbindelse med Kystdirektoratets tilladelse til kystsikring ved Kongestien (Kystdirektoratets journalnummer 15/00736-53) samt til sandfodring omkring Redningshuset (med henblik på at imødekomme forventede vilkår, såfremt tilladelse til ansøgt projekt imødekommes).

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Det kan oplyses, at projektet ligger uden for Natura 2000-områder.

Ansøgningen kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest torsdag den 21. februar 2019. 

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anni Lassen, mail: anl@kyst.dk eller tlf.: 9133 8422. Venligst opgiv sagsnummer 18/03389.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark