Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om etablering af en kriblekrablebro ud for matr.16ig, Østerlavet, Norsmindevej 219, 8340 Malling, Århus Kommune

23. januar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en kriblekrablebro.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted tæt ved Natura 2000-området nr. 59 Kysing Fjord.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Ansøgningsmaterialet er under menupunktet ”filer”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 20. februar 2019.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler Nikolaj Michelsen, nim@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 26. Venligst opgiv sagsnummer:18/03074.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark