Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - Ansøgning om etablering af forbindelsestunnel samt div. Broanlæg ved Isefjorden 4, ud for matr. 1p og 1 cg, 3390 Hundested, Halsnæs Kommune

23. januar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablerer en forbindelsestunnel samt div. Broanlæg.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og nr. 4(LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted ca. 120 meter fra nr. 153 Natura 2000-området Havet og Kysten mellem Hundested og Rørvig.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Ansøgningsmaterialet er under menupunktet "filer".

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 20. februar 2019.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler Nikolaj Michelsen, nim@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 26. Venligst opgiv sagsnummer: 18/02614.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark