Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om fiberrør under Alssund v. Sønderborg

10. januar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et fibernetsrør, som udlægges sammen med nyt 60kV kabel under Alssund. Det er alene fibernetsrøret, som Kystdirektoratet er myndighed for, og derfor alene til dette rør vi beder om evt. bemærkninger. Fiberrøret lægges i andet større rør, som også indeholder el-kabel.

Kablet lægges under havbunden som styret underboring.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Nærmeste Natura-2000 område er nr. 197 ” Flensborg Fjord og Nybøl Nor”, som er beliggende ca. 2,5 km syd for projektområdet.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet "filer".

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 30. januar 2019.

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, mail:tla@kyst.dk , tlf. 9135 7442. Venligst henvis til sagsnummer 19/00095.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark