Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring, samt indkaldelse af idéer og forslag til miljøvurdering, af kystbeskyttelse på strækningen ved Skagen

7. januar 2019

Kystdirektoratet, Drift og Anlæg har søgt om tilladelse til kystbeskyttelse på strækningen ved Skagen, beliggende i Frederikshavn Kommune. Kystbeskyttelsen vil bestå af sandfordring enten på stranden eller kystnært, hvor vanddybden er mindre end 6 meter.

I forbindelse med ansøgningen har Kystdirektoratet, Drift og Anlæg bedt om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive projektets virkninger på miljøet og de eventuelle afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse potentielle skader

VVM-myndighedskompetencen er delt mellem Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning og Miljøstyrelsen, således at Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning er VVM-myndighed for de dele af projektet, der udføres på vand, mens Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for de dele af projektet, der udføres på land. Derudover skal Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning træffe afgørelse om det samlede projekt efter kystbeskyttelsesloven.

Der er udarbejdet et debatoplæg for projektet, som du kan finde under menupunktet ”Filer”.

Formålet med debatoplægget er at sikre, at alle borgere, foreninger, myndigheder og andre interesserede får mulighed for at komme med idéer og bemærkninger til projektet tidligt i processen. Det er også muligt at kom­me med ønsker til emner eller spørgs­mål, som kan belyses i den kommende miljørapport.

Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 28. januar 2019.

I forbindelse med debatfasen afholdes der et offentligt møde lørdag den 19. januar 2019 kl. 10.30-12.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19, 9990 Skagen.

Hvilke muligheder har du?

VVM-myndighederne har, for at lette arbejdet i foroffent­ligheden valgt at høringssvar til miljøkonsekvensrapporten sendes til Kystdirek­toratet, Kystzoneforvaltning, hvorefter myndighe­derne sammen behandler dem.

Hvis du har ideer og kommentarer til miljøkonsekvensrapporten eller til det konkrete projekt, skal disse derfor sendes skriftligt til Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning, Højbovej 1, 7620 Lemvig eller som e-mail på kdi@kyst.dk inden den 10. december 2018. Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. 18/01068.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndighedernes sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltnings afgørelser, som bl.a. offentliggøres på myndighedernes hjemmesider. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Hvor kan du få flere oplysninger?

Spørgsmål vedr. miljøvurderingen kan rettes til Miljøstyrelsen, Christina Lea Hoff Johansen, tlf. 22751505, clhjo@mst.dk eller til Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning, Anne Villadsgaard, tlf. 91338425, avi@kyst og Lotte Beck Olsen, tlf. 91338432, lbo@kyst.

Spørgsmål vedr. kystbeskyttelsesprojektet kan rettes til Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning, Anne Villadsgaard, tlf. 91338425, avi@kyst eller Lotte Beck Olsen, tlf. 91338432, lbo@kyst.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark