Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring – Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra Thyborøn og Agger færgelejer samt den mellemliggende sejlrende, Lemvig og Thisted Kommune

3. januar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra Thyborøn og Agger Færgelejer samt den mellemliggende sejlrende, Lemvig og Thisted Kommune.

Lemvig Kommune søger om en tilladelse til bypass, af op til 50.000 m3 rent sand årligt oprenset fra Thyborøn og Agger Færgelejer samt mellemliggende sejlrende, efter §16b stk. 1, nr. 1 i LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018 om kystbeskyttelse. Materialet ønskes bypasset på klapplads K_156_17 Gåseholm. Det bypassede materiale vil fordele sig på fjordgrundene, da klappladsen er et erosionsområde og sedimentet vil derved indgå i den naturlige dynamik i området.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen som en ansøgning om bypass efter kystbeskyttelseslovens §16b stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018). Der påtænkes at lave en 10-årige tilladelse i henhold til praksis.

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgt projektet ligger i umiddelbart nærhed af Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, Habitatområde H28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø og Fuglebeskyttelsesområde F23 Agger Tange og F39 Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø. Selve oprensningsområde og bypass området ligger uden for Natura 2000 område.

Ansøgningen kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest torsdag den 31. januar 2019.  

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anni Lassen, mail: anl@kyst.dk eller tlf.: 9133 8422. Venligst opgiv sagsnummer 18/03253.



Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark