Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af et nyt badeanlæg på Storstranden i Juelsminde ud for matr.97a Klakring By, Klakring, Hedensted

20. december 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra Juelsminde Visionsråd om tilladelse til at etablere et nyt badeanlæg på Storstranden i Juelsminde.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018). 

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder. Det nærmeste område (nr. N56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave) er ca. 7 km væk fra projektområdet.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området. 

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet `filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 24. januar 2019. 

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Lotte Beck Olsen, mail.lbo@kyst.dk , tlf. 9133 8432. Venligst henvis til sagsnummer 18/02600.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark