Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om fortøjningspæle mellem Fjordvejen 52 og 54 i Kolding, matr.nr. 106by Nr. Bjert By., Nr. Bjert

20. december 2018

 

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til lovliggørelse af eksisterende fortøjningspæle, samt nyetablering af fortøjningspæle.

Da der ikke er et oversigtsfoto i ansøgningen har Kystdirektoratet i høringsmailen valgt at indsætte luftfoto af området (af 17-06-2017). Den grønne ring viser den ansøgte bro, hvor fortøjningspælene er/ønskes placeret på østsiden jf. ansøgningen.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018). 

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 16. januar 2019. 

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, mail:tla@kyst.dk , tlf. 9135 7442. Venligst henvis til sagsnummer 18/03326

 

 Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark