Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om anløbsbro ved Møllekrogen, Selsøvej 22D, 4050 Skibby, matr.nr. 12h Manderup By, Skibby

17. december 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af anløbsbro i forlængelse af eksisterende bådebro, hvorved der bliver tale om en broanlæg med blandet anvendelsesmuligheder og udformning. Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på, at Frederikssund Kommune sendte materialet i høring den 1. november 2018. I den forbindelse har Kystdirektoratet meddelt kommunen, at det ansøgte er omfattet af Kystbeskyttelsesloven, og vi derfor har overtaget ansøgningen. Det betyder desværre samtidig også, at allerede indsendte høringssvar til kommunen skal genindsendes til Kystdirektoratet.

 Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 136 ”Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov”.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ’filer’.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 11. januar 2019.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 18/03352.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark