Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Myndighedshøring - Ansøgning om tilladelse til forsøgsprojekt til trykudligningsrør mellem matr. nr. 4cu Råbjerg Ejerlav, Råbjerg til matr. nr. 14es Skagen Markjorder (fra Skiveren til Skagen Klitplantage), Frederikshavn Kommune

23. november 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til et forsøgsprojekt, som skal afprøve trykudligningsrør som kystbeskyttelse mellem matr. nr. 4cu Råbjerg Ejerlav, Råbjerg til matr. nr. 14es Skagen Markjorder (fra Skiveren til Skagen Klitplantage), Frederikshavn Kommune.

Forsøgsstrækningen ligger på stranden og er i alt 15 km lang fordelt på 3 delstrækninger, som består af 5 km uden trykudligningsrør; 5 km med trykudligningsrør og 5 km uden trykudligningsrør. Forsøgsperioden er som udgangspunkt 3 år. Formålet med forsøget er ifølge projektbeskrivelsen at undersøge, om der på delstrækningen med tryudligningsrør tydeligt kan registreres en sandophobning sammenlignet med de to delstrækninger, hvor der ikke er rør.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, jf. § 3 c, stk. 3 og § 3 stk. 5 (LBK nr. 78 af 19. januar 2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Ansøgningsmaterialet kan findes under menupunktet 'filer'.

Svar på myndighedshøringen bedes indsendt til kdi@kyst.dk  senest fredag den 14. december 2018 med sagsnummer 18/03045 som reference.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark