Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - Ansøgning om forlængelse af tilladelse til wakeboardbane, samt ti mobile træterrasser i Synopal havn/Storodde Havn, ud for matr.110a Thisted Markjorder, Vibedalvej 8 , Thisted Kommune

21. november 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra Thy Wakeboard om forlængelse af tilladelse til wakeboardbane samt ti mobile træterrasser i Synopal havn/Storodde Havn, ud for matr.110a Thisted Markjorder, Vibedalvej 8, Thisted Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018). 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i ca. 7 km fa Natura 2000-område / Natura 2000-område nr. 16 ”Løgstør Bredning, vejlerne og Bulbjerg”.

Ansøgningsmaterialet ses under menupunktet "filer".

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 19. december 2018.

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Lotte Beck Olsen, e-mail: lbo@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 32. Venligst opgiv sagsnummer 18/02776.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark