Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om øversøisk fiberkabel, Havfrue, med landføring ved matr.nr. 156ao Søgård Hgd., Holmsland Klit (Nymindegab/Vesterhavet/Nordsøen)

7. november 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af nyt transatlantisk fiberkabel i Nymindegab/Vesterhavet/Nordsøen, med landunderføring ud for matr.nr. 156ao Søgård Hgd., Holmsland Klit. Kablets projekttitel er Havfrue.

Kablet placeres i en nedspulet/nedpløjet dybde på op til 2 meter under havbunden. Kystnært anbringes kablet dybere af hensyn til erosion af havbunden. Kablet underbores ved landføring. Det oplyses, at det kan blive nødvendigt med stenudlæg i kabelkrydsningspunkter (koordinater PDFside nr. 8-9 og kortbilag side 142). Geotekniske undersøgelser, herunder boringer, vil kunne forekomme på ruten.

Der er et omfattende ansøgningsmateriale, hvor de er en opsummerende fremstilling i PDFside nr. 7-12. Væsentligste kortbilag fra PDFside nr. 140-145 og væsentlighedsvurdering fra PDFside nr. 115.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 (LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin og hval i området.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet "filer".

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 5. december 2018.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 18/02637.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark