Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om opsætning af en badeplatform ud for matrikel 1f, Rosenvoldvej 19, 7140 Stouby, Hedensted Kommune

5. november 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til opsætning af en badeplatform.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 448 af 10/05/2017).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i et Natura 2000-områder.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ’filer’.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest tirsdag den 4. december 2018.

Spørgsmål eller bemærkning til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler Nikolaj Michelsen, nim@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 26. Venligst opgiv sagsnummer: 18/02599.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark