Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring – Ansøgning om bypass og nyttiggørelse til kystfodring af rent oprensningssediment fra Thyborøn Havns indsejling og fyrlinje, Lemvig Kommune

2. november 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass og nyttiggørelse til kystfodring af rent oprensningssediment fra Thyborøn Havns indsejling og fyrlinje, Lemvig Kommune.

Kystdirektoratets Drift og Anlægsafdeling søger om en tilladelse til nyttiggørelse og bypass, af op til 250.000 m3 rent sand årligt oprenset fra Thyborøn Havns indsejling og fyrlinje, efter §16b stk.1, nr. 1 og 2 i LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018 om kystbeskyttelse. Ved at kunne nyttiggøre materiale til fodring på Limfjordstangerne vil det indgå i sedimentdynamikken på Vestkysten. Materialet der bypasses på klapplads K_156_17 Gåseholm vil fordele sig på fjordgrundene da klappladsen er et erosionsområde og derved vil sedimentet indgå i den naturlige dynamik i området.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen som en ansøgning om bypass og nyttiggørelse til kystfodring efter kystbeskyttelseslovens §16b stk. 1 nr. 1 og 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018). Der påtænkes at lave en 10-årige tilladelse i henhold til praksis.

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgt projektet ligger i umiddelbart nærhed af Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, Habitatområde H28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø og Fuglebeskyttelsesområde F23 Agger Tange og F39 Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø. Selve oprensningsområde og bypass området ligger uden for Natura 2000 område.

Ansøgningen kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest fredag den 30. november 2018.  

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anni Lassen, mail: anl@kyst.dk eller tlf.: 9133 8422. Venligst opgiv sagsnummer 18/02940.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark