Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra sejlløbet til Fanø, Fanø Kommune

2. november 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra sejlløbet til Fanø, Fanø Kommune.

Danske Færger Fanø søger om bypass af 150.000 m3 rent oprensningssediment fra sejlløbet til Fanø (Slunden og Fanø Lo). De 150.000 m3 fordeles over 5 år. Materialet ønskes fordelt på områderne svarende til klappladserne E og F i Vadehavet.

Sedimentet placeret i Vadehavet på klappladserne E og F vurderes hurtigt at indgå i den naturlige sedimentdynamik i Vadehavet. Sedimentet vil dermed bidrage positiv i Vadehavets dynamik. 

Danske Færger Fanø har tidligere haft tilladelse til at klappe samme mængde på klappladserne E og F. Nærværende ansøgning er søgt som en fornyelse af den eksisterende klaptilladelse.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen som en ansøgning om bypass efter kystbeskyttelseslovens §16b stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018). Der påtænkes at lave en 10-årig tilladelse i henhold til praksis.

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ligger i Natura 2000-område nr. 89 Vadehavet, Habitatområde H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde og Fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet.

Ansøgningen kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest fredag den 30. november 2018. 

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anni Lassen, mail: anl@kyst.dk eller tlf.: 9133 8422. Venligst opgiv sagsnummer 18/02781.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark