Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra sejlrenden ind til Egense Lystbådehavn, Aalborg Kommune

1. november 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra sejlrenden ind til Egense Lystbådehavn, Aalborg Kommune.

Egense Sejlklub søger om bypass af 6.000 m3 rent oprensningssediment fra sejlrenden ind til Egense Havn. De 6.000 m3 fordeles over 5 år. Materialet ønskes fordelt på begge sider af sejlrenden. Områderne langs sejlrende har tidligere været benyttet som klapplads for oprensningsmateriale fra sejlrenden. Vurdering ud fra sedimentstrømningen i området og erfaringer fra tidligere viser at materiale placeret langs sejlrenden hurtigt vil indgå i den naturlige sedimentation i området og fordele sig langs kysten. 

Kystdirektoratet behandler ansøgningen om bypass efter kystbeskyttelseslovens §16b stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018). Der påtænkes at lave en 10-årige tilladelse i henhold til praksis.

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ligger i Natura 2000-område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord, Habitatområde H14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord og Fuglebeskyttelsesområde F2 Aalborg Bugt, nordlig del.

Ansøgningen kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest torsdag den 29. november 2018. 

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anni Lassen, mail: anl@kyst.dk eller tlf.: 9133 8422. Venligst opgiv sagsnummer 18/02815.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark