Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra det nordlige Færgeleje ved Ærøkøbing, Ærø Kommune

25. oktober 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra det nordlige færgeleje ved Ærøskøbing, Ærø Kommune.

Ærøfærgerne søger om bypass af op til 1.000 m3 havbundsmateriale fra færgelejet ved Ærøskøbing. I Ærøskøbing findes to færgelejer - et sydligt færgeleje som bruges i den daglige drift og et nordligt færgeleje som primært bruges om aftenen når færgerne ikke er i drift. Vanddybden i det nordlige færgeleje er nu så lille, at færgerne ved lavvande ikke kan benytte færgelejet. Det materiale som befinder sig i oprensningsområdet stammer med stor sandsynlighed fra det lavvandede område nord for de to færgelejejor. På den baggrund vurderes det, at havbundsmaterialet er rent og egnet til bypass fodring. Der ansøges derfor om genplacering ved bypass af ca. 1.000 m3 havbundsmateriale. Ud fra erosionskortlægningen på Kystdirektoratets Kystatlas vurderes det, at der kunne være et behov for genplacering enten ud for vestkysten af Dejrø eller syd for Ærøskøbing Havn.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen om bypass efter kystbeskyttelseslovens § 16b stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018). Der påtænkes at lave en 10-årige tilladelse i henhold til praksis.

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ligger i Natura 2000-område nr. 127 Sydfynske Øhav, Habitatområde H111 og Fuglebeskyttelsesområde F71.

Ansøgningen kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest torsdag den 22. november 2018. 

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anni Lassen, mail: anl@kyst.dk eller tlf.: 9133 8422. Venligst opgiv sagsnummer 18/02736.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark