Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra nyt havnebassin Vesterby Havn, Lolland Kommune

9. oktober 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra nye havnebassin Vesterby Havn, Fejø, Lolland Kommune.

Der søges om en årlig oprensning og bypass på ca. 700 m3 fra Nye havnebassin. Det oprensede sediment ønskes bypasset i nærområdet. 

Oprensning af havnen i Vesterby. Havnen består af to bassiner 1. Nye havnebassin og 2 gamle havnebassin. Det nye havnebassin bruges dagligt af færgen, der betjener øen. Ansøgningen gælder kun det rene sediment fra område 1. nye havnebassiner

Kystdirektoratet behandler ansøgningen om bypass efter kystbeskyttelseslovens §16b stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018). Der påtænkes at lave en 10-årige tilladelse i henhold til praksis.

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ligger i Natura 2000-område nr. 173. Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand, i Fuglebeskyttelsesområde nr. 85 samt i habitatområde nr. 152.

Ansøgningen kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest tirsdag den 6. november 2018. 

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anni Lassen, mail: anl@kyst.dk eller tlf.: 9133 8422. Venligst opgiv sagsnummer 18/02060.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark