Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om etablering af en havsvømmebane ud for matr.3aa Iselingen Hgd, Vordingborg Kommune

3. oktober 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en havsvømmebane på 500 meter med start ud for Vordingborg Ro- og Kajakklub, Vordingborg Kommune. Banens ejer vil være Vordingborg Svømmeklub.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 448 af 10/05/2017).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted ca. 6 km fra Natura 200-område nr. 173 ” Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand” og ca. 7,5 km fra Natura 2000-område nr. 168 ”Havet og kysten mellem Præsteø Fjord og Grønsund”.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ’filer’.

Frist for indsendelse af bemærkninger: Senest 31. oktober 2018.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgning kan rettes til sagsbehandler, Lotte Beck Olsen, e-mail: lbo@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 32. Venligst opgiv sagsnummer 18/01445.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark