Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om udlægning af turbøjer - ud for flere kommuner

1. oktober 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse fra Danske Tursejlere til udlægning/lovliggørelse af 48 turbøjer fordelt på en lang række kyststrækninger.

Høringsmaterialet angiver bøjenummer med tilhørende geografisk betegnelse og koordinat, samt relevant kommune og Natura-2000 beliggenhed.

Til hver bøje er der et kortbilag. Bemærk at 8 af bøjerne bære samme nummer, som er 999 men med anden geografisk betegnelse.

Bøjerne er placeret ud for følgende kommuner (bøjenummer i parentes):

Kolding (48,49,50)
Vejle (54,55,62,58)
Faaborg-Midtfyn (17,19,37,38)
Svendborg (8,142,143,144,155)
Ærø (23,25,26)
Kerteminde (63,64)
Vordingborg (87,88,91,92,97,98)
Lolland (80,81,82)
Køge (100,101)
Vallensbæk (103,106)
Roskilde (141)
Frederikssund (135,137)
Halsnæs (134)
Aalborg (131,132)
Ringkøbing-Skjern (999 Ved Tyskerhavn, 2 x 999 Ved Lyngvig Havn, 999 Tipper Rende)
Mariagerfjord (999 Østergårde, 999 Grønhøj, 999 Overgård, 999 Ornedalsbugten)

Angiv venligt bøjenummer ved eventuelle bemærkninger.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 448 af 10/05/2017).

Flere af bøjerne er beliggende i Natura 2000 området.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arter i områderne.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet "filer".

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 29. oktober 2018.

Spørgsmål til eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 18/01859.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark