Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra Tambohus Naturhavn, Struer Kommune

17. september 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om fornyelse af tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra Tambohus Naturhavn, Struer Kommune.

Der søges om en årlig oprensning og bypass på ca. 5.000 m3. Det oprensede sediment ønskes bypasset i nærområdet.

Struer Kommune ønsker at fjerne den del af Krumodden, der vokser ind i sejlrenden. Fjernelse af spidsen af Krumodden er nødvendig for Tambohus Naturhavns eksistens. Havnen vil ikke kunne besejles, hvis ikke sejlrenden oprenses hvert år. Det er ikke muligt at etablere en sejlrende andre steder.

Endvidere ønskes der tilladelse til oprensning af sandfanget lige syd for havnen. Dette materiale ønskes bypasset nord for dæmningen, hvor der er erosion.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen om bypass efter kystbeskyttelseslovens §16b stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 78 af 19/01/2017 som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018). Der påtænkes at lave en 10-årige tilladelse i henhold til praksis.

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ligger i Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.

Ansøgningen kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest mandag den 15. oktober 2018.

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anni Lassen, mail: anl@kyst.dk eller tlf.: 9133 8422. Venligst opgiv sagsnummer 18/02330.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark