Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om udkigsbro med forskellige rekreative indretninger - Amager Strandpark - matr.nr. 145a Sundbyøster, København

5. september 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af udkigsbro, hvor der indgår forskellige rekreative elementer sammen med broen. Udkigsbroen er en del af et samlet projekt, og det er alene udkigsbroen der er omfattet af høringen.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016). 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 448 af 10/05/2017).

Nærmest Natura-2000 område nr. 142 ”Saltholm og omliggende hav” er beliggende ca. 4,2 km væk fra projektområdet. 

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet "filer".

Eventuelle bemærkninger eller spørgsmål til ansøgningen kan senest d. 2. oktober 2018 til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 18/01109.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark