Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om tilladelse til to fortøjningspæle ud for matr.10h Enø, Karrebæk, beliggende Enø Kystvej 107, 4736 Karrebæksminde, Næstved Kommune

24. august 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til to fortøjningspæle ud for matr.10h Enø, Karrebæk, beliggende Enø Kystvej 107, 4736 Karrebæksminde. Vi skal bemærke, at det alene er pælene vi behandler, idet kommunen har truffet afgørelse om bådebroen.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 169 ” Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde”.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ’filer’.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 21. september 2018.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgning kan rettes til sagsbehandler, Lotte Beck Olsen, e-mail: lbo@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 32. Venligst opgiv sagsnummer 17/03644.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark