Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - Ansøgning om tilladelse til udvidelse af Den Permanente Badeanstalt, Aarhus Kommune

11. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udvidelse af Den Permanente Badeanstalt, ud for matr. 150, Århus Markjorder, Aarhus Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i nærheden af Natura 2000-områder, men at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ”filer”.

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anne Villadsgaard, e-mail: avi@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 25. Venligst opgiv sagsnummer 16/05008

Eventuelle bemærkninger eller spørgsmål bedes indsendt senest onsdag den 8. august 2018.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark