Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring – Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra indsejlingen til Asaa Havn, Brønderslev Kommune

10. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra indsejlingen til Asaa Havn, Brønderslev Kommune.

Der søges om samlet bypass mængde på 50.000 m3 rent sediment fordelt over 10 år. Der ønskes en årlig oprensnings- og bypass mængde på højest 5.000 m3 pr år. Det oprensede sediment ønskes bypasset langs sejlrende.  

Der er tale om en forlængelse af havnens eksisterende by-pass tilladelse fra 2014 (J.nr. 14/00516-9) samt tillæg hertil fra 2017 vedr. forhavnen (J.nr. 17/01920-7), dog med ændret by-pass område.

Den primære forskel består i, at sandet fra sejlrenden og indsejlingen søges by-passet ved kystnær sandfordring på søterritoriet lige nord for sejlrenden frem for på det nuværende område der er placeret 600-700 meter nord for havnen.

Dette vil muliggøre at sandet suges op og pumpes nedstrøms f.eks. ved hjælp af materiel som havnen selv anskaffer. Dette kan billiggøre processen og sikre, at Asaa Havn løbende kan pumpe sandet væk, også ved akut opstået behov.

Ligeledes vil løsningen muliggøre at sejlrendens bredde kan øges. En sådan præventiv oprensning forventes at kunne forlænge oprensningsintervallerne.

Målet herved er at opnå en ressourceoptimal og bæredygtig løsning på de aktuelle tilsandingsproblemer i indsejlingsområdet.

 Kystdirektoratet behandler ansøgningen om bypass efter kystbeskyttelseslovens §16b stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

 Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ligger inden for Natura 2000-område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord og Fuglebeskyttelsesområde nr. 2 Aalborg Bugt, nordlige del.

Ansøgningen kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest tirsdag den 7. august 2018.  

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anni Lassen, mail: anl@kyst.dk eller tlf.: 9133 8422. Venligst opgiv sagsnummer 18/01833.

 

 
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark