Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om udløbsledning m. bygværk ud for matr.nr. 8a Frellesvig By, Tullebølle, Langeland

9. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til ny udløbsledning med bygværk i forbindelse med et vådområdeprojekt.

Bemærk, at høringen alene vedrører den del af materialet som omhandler udløbsledningsprojektet.

I det vedhæftede PDF-dokument, som er på 73 sider, er udløbsledningsprojektet beskrevet i følgende sider alene (PDF side nummerering og ikke materialets egne sidenumre):

•    Side 1-3 (og udløbsledningsprojektet specifikt i pkt.  4 og 5, samt med tilhørende uddybning i ad 4 og 5)

•    Side 69 – Anlægsskitse

•    Side 73 - kortbilag

Det vil i høringen være tilstrækkeligt, at forholde sig til det ovenstående anviste, men hele projektet er vedlagt til orientering.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 448 af 10/05/2017).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ’filer’.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 13. august 2018.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 18/01875.

 Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark