Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om tilladelse til på højvandsbeskyttelse ved Grynsevej 7, matr.9b, Vedby Ny, 4840 Nr. Aslev, Guldborgsund Kommune

9. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til højtvandsbeskyttelse i form af opsætning af et dige.


Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, nr. 1 (LBK nr. 78 af 19. januar 2017, jf. lov nr. 46 af 23. januar 2018).

Vi skal samtidig vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelsen om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).


Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 448 af 10/05/2017).


Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i umiddelbar nærhed af Natura 2000-område nr. 173 ” Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand”.


Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ´filer´.


Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest tirsdag den 31. juli 2018.


Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler Nikolaj Michelsen på nim@kyst.dk eller tlf. 91 33 84 26. Venligst oplys sagsnr. 17/02869.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark