Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - ansøgning om fjordhave i Vejle Fjord ud for matr.5a Ullerup, Stouby og matr. 7 Grund By, Stouby, Hedensted Kommune

6. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til en fjordhave.

Vi skal bemærke, at Kystdirektoratet alene er myndighed for den del af anlægget, der omhandler dyrkning af tang. Vi har orienteret ansøger om dette.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted op til Natura 2000-område nr. 78 ” Skove langs nordsiden af Vejle Fjord”, som er et område på land. Der er ikke Natura 200-områder på vand i nærheden af det ansøgte.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ’filer’.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 9. august 2018.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgning kan rettes til sagsbehandler, Lotte Beck Olsen, e-mail: lbo@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 32. Venligst opgiv sagsnummer 18/01634.

 Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark