Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til tre fortøjningspæle ud for matr.6a, Vindeby By, Bregninge, beliggende Troensevej 31, Svendborg Kommune

5. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til tre fortøjningspæle ud for matr.6a Vindeby By, Bregninge, beliggende Troensevej 31, Svendborg Kommune, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Afgørelsen kan ses under menupunktet ”filer”

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Etablering af fortøjningspæle på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Lotte Beck Olsen, e-mail: lbo@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 32. Venligst opgiv sagsnummer 16/05368


Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark