Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til etablering af slæbested ud for matr.142a Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup, beliggende Løveroddevej 12, Kolding Kommune

4. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af et slæbested ud for matr.142a Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup, beliggende Løveroddevej 12, Kolding Kommune, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.                                                                    

Etablering af et slæbested på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. §

16 a, stk. 1, nr. 2, i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 78 af 19/01/2017). Slæbesteder

kræver endvidere tilladelse efter § 16, stk. 1, nr. 1 og 2.

Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår  kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Lotte Beck Olsen, e-mail: lbo@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 32. Venligst opgiv sagsnummer 18/00984.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark