Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om slæbested i Korsør Lystbådehavn ud for matr.nr. 327 Korsør Bygrunde

4. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af slæbested med adgangsbroer i Korsør Lystbådehavn. Der er tale om delvis lovliggørelse, idet anlægget er under konstruktion.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og § 16, stk. 1, nr. 1 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 448 af 10/05/2017).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde umiddelbart op til Natura 2000-område nr. 116 ” Centrale Storebælt og Vresen”, som er beliggende på ydersiden af lystbådehavnens dækmoler.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ’filer’

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 18/01606

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 7. august 2018.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark