Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra sejlrenden ind til Stauning Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune

3. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra sejlrenden ind til Stauning Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der søges om samlet bypass mængde på 30.000 m3 rent sediment fordelt over 5 år. Der ønskes en årlig oprensnings- og bypass mængde på gennemsnitlig 6.000 m3 dog med udsving på op til 9.000 m3 pr. år. Det oprensede sediment ønskes bypasset hen for enden af sejlrende, hvor der er en lidt større vanddybde. 

Baggrunden for, at havnen/kommunen fremadrettet ønskede at bypass materialet uden for sejlrenden og ikke langs sejlrenden skyldes, at det skib der tidligere blev benyttet til oprensning og klapning ikke længere må/kan benyttes.

Omkring sejlrenden er vanddybden meget lav kun en 30-40 cm, det er derfor ikke muligt at opdrive et andet fartøj til at foretages oprensning med bypass langs sejlrenden. Derfor ønskes det at udlægge et nyt bypass område for enden af sejlrenden, hvor der er en større vanddybde.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen om bypass efter kystbeskyttelseslovens §16b stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ligger inden for Natura 2000-område nr. 69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 62 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen og Fuglebeskyttelsesområde nr. 43 Ringkøbing Fjord.

Ansøgningen kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest tirsdag den 31. juli 2018. 

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anni Lassen, mail: anl@kyst.dk eller tlf.: 9133 8422. Venligst opgiv sagsnummer 18/01791.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark