Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - ansøgning om uddybning i Vadehavskanalen, Esbjerg Kommune

25. maj 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til uddybning på søterritoriet i Vadehavskanalen. Uddybningen er foretaget ved gravning.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16a, stk. 1, nr. 4 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal bemærke, at der efter vores umiddelbart vurdering er tale om rene materialer, og vi agter på den baggrund af stille vilkår om, at det opgravede materialet skal genplaceres umiddelbart ved siden af gravningen.

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 448 af 10/05/2017).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 89 ”Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde”.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin og snæbel i området.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ”filer”

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 1. september 2018. 

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgning kan rettes til sagsbehandler, Lotte Beck Olsen, e-mail: lbo@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 32. Venligst opgiv sagsnummer 18/00595.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark