Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Ansøgning om bypass/nyttiggørelse af rent oprensningssediment ved indsejling og ydre bassin Anholt Havn, Norddjurs Kommune

16. maj 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass og nyttiggørelse til kystfodring af rent oprensningssediment fra indsejling og ydre bassin Anholt Havn, Norddjurs Kommune.

Der søges om en en gangs nyttiggørelse til kystfodring på op til 50.000 m3 rent sediment og derefter en årlig bypass/nyttiggørelsesmængde på 12.000 m3. Havnen ønsker at nyttiggøre sedimentet i forbindelse med et godkendt sandfodringsprojekt øst for havnen. Efterfølgende ønskes bypass ligeledes udført øst for havnen.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen om bypass og nyttiggørelse efter kystbeskyttelseslovens §16b  stk. 1 nr. 1 og nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ligger inden for Natura 2000-område nr. 46 Anholt og havet nord for. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 42 samt fuglebeskyttelsesområde nr. 32.

Ansøgningen kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest onsdag den 13. juni 2018.

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anni Lassen, mail: anl@kyst.dk eller tlf.: 9133 8422. Venligst opgiv sagsnummer 18/01224.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark