Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Ansøgning om forstærkning/renovering af dige ved matr. Del af 1 af 7l. Serup By, Serup Strand, Thyholm.

14. maj 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse i form af opførelse af en høfde.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, nr. 1 (LBK nr. 78 af 19. januar 2017, jf. lov nr. 46 af 23. januar 2018).

Vi skal samtidig vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelsen om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærheden af Natura 2000-områder.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest onsdag den 11. juni 2018.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler Nikolaj Michelsen på nim@kyst.dk eller tlf. 91 33 84 26. Venligst oplys sagsnr. 18/00467.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark