Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring – Ansøgning om tilladelse til etablering af et dige mellem Gudenåen og Storkeengen, matr. nr. 30e, 18a, 6ti Vorup By, Vorup, Randers Kommune

9. maj 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse i form af et dige beliggende mellem Gudenåen og Storkeengen. Diget indgår som en del af projektet ”Klimatilpasning og regnvandshåndtering i Storkeengen”.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, nr. 1 (LBK nr. 78 af 19. januar 2017, jf. lov nr. 46 af 23. januar 2018).

Vi skal samtidig vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelsen om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest onsdag den 6. juni 2018.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler Britt Gadsbølle Larsen på bga@kyst.dk eller tlf. 20 84 17 61. Venligst oplys sagsnr. 16/05407.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark