Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Ansøgning om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse på matr.366, matr.367 og matr.7000a Skovby,Løjt, Peter Skarrevej, Skarrev Aabenraa, Aabenraa Kommune

4. maj 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse i form af forhøjelse af areal ved kystvendt vejkant, vha. jord og stabilgrus. Efterfølgende vil der blive foretaget såning af græs for at skabe homogene vejsider, samt stabilitet.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 (LBK nr. 78 af 19. januar 2017) og Naturbeskyttelseslovens § 8 vedr. klitfredning.

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Aabenraa Kommune skal afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ’filer’.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest mandag den 1. juni 2018.

Spørgsmål til ansøgning kan rettes til sagsbehandler, Nikolaj Michelsen, e-mail: nim@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 26. Venligst opgiv sagsnummer 17/03540.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark