Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tillæg til høring: Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra Hirtshals Havn, Hjørring Kommune

4. maj 2018

Kystdirektoratet sendte den 18. december 2017 ansøgning om bypass i høring. I forbindelse med sagen har ansøger søgt om en projekttilpasning, hvor den ansøgte mængde også kan omfatte nyttiggørelse af den totale mængde sediment til kystfodring vest for Hirtshals Havn.

Det er Kystdirektoratets vurdering, at der er tale om en ansøgt projektændring, som er af så væsentlig betydning, at der skal gennemføres fornyet partshøring.

Samlet ansøgningsmateriale kan ses under menupunktet ”filer”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 31. maj 2018.

Tidligere ansøgning:

Høring: Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra Hirtshals Havn, Hjørring Kommune -

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af årligt op til 500.000 m3 oprensningssediment fra indsejlingen til Hirtshals havn, Hjørring Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens §16b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Det kan oplyses, at projektet ligger delvist i Natura 2000-område nr. 1 Skagens Gren Skagerrak.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 17/03147.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark