Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om tilladelse til etablering af et snorklerev i Alssund ved Skivedepotet

20. april 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et snorkelrev i Alssund, ud for matr. 198, Kær, Ulkebøl, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted ca. 4 km fra Natura 2000-område nr. 197: ” Flensborg Fjord og Nybøl Nor”. Der er desuden forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Ansøgningsmaterialet er under menupunktet ”filer”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest fredag den 18. maj 2017.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler Anne Villadsgaard, mail: avi@kyst.dk eller tlf. 91 33 84 25 . Venligst henvis til sagsnummer 18/00791.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark